Каталог предприятий

 

Логистика и маркетинг

29.10.2008

Дослiдження маркетингової поведiнки головних суб'єктів ринку металопластикових вікон

Оценка
Эксперты:
0.00
Анонимы:
1.56
Просмотров:
12230
Комментариев:
1
chuhray аватар
(рейтинг: 0.00/2.00)

Представленi характеристики ринку металопластикових вiкон Украiни, проаналiзовано специфiку, тенденції та перспективи його розвитку. Дослiджено  ринок за п’ятьма силами за М. Портером. Проведено аналiтичний огляд особливостей реалiзації маркетингових стратегії та iнструментiв, котрi використовуються головними учасниками дослiджуваного ринкового сегменту. Дослiдження дало можливiсть виявити спiльнi риси i деякi розбiжностi параметрiв регiональних ринкових сегментiв

Постановка проблеми.

Глобалiзацiя економiки викликає посиення конкурентноi боротьби за ринки збуту в усiх краiнах свiту. Ринкова конкуренцiя є не тiльки iнтенсивною, але й з року в рiк посилюватиметься внаслiдок зростання трудових та управлiнських можливостей у краiнах з перехiдною та ринковою економiкою, яка розвиваiться. Дослiдження сутностi, природи та оцiнки iнтенсивностi конкуренції зазвичай проводиться за допомогою вiдповiдноi аналiтичноi концепції. За М.Портером – стан конкуренції на ринку обумовлюється його привабливiстю щодо отримання довгострокових прибуткiв i може бути охарактеризований п’ятьма конкурентними силами:

  • суперництво серед конкурентiв в галузi (в ринковому сегментi);
  • загроза появи нових учасникiв ;
  • конкуренцiя з боку товарiв-субститутiв;
  • загроза зростання економiчних можливостей та вимог покупцiв;
  • загроза посилення ринковоi влади постачальникiв.

П’ять сил конкуренції визначають умови у яких функцiонує ринок та його суб’єкти. Стан кожного з чинникiв та iх взаємодiя обумовлюють можливостi конкретноi виробничоi системи у конкурентнiй боротьбi та ії потенцiал. Для прийняття ефективних стратегiчних рiшень в управлiннi маркетинговою дiяльнiстю необхiдно постiйно аналiзувати ринок, вивчати закономiрностi, визначати тенденції i характернi особливостi його розвитку, особливостi поведiнки суб’єктiв ринку. Маркетинговi дослiдження дозволяють виявити сильнi i слабкi сторони суб’єктiв ринковоi дiяльностi, визначати конкурентнi переваги i недолiки i на цiй основi здiйснювати ринковий наступ на позиції конкурентiв та органiзовувати ефективну оборону своiх кордонiв. Ретельний аналiз ринкового середовища є невiддiльною складовою забезпечення конкурентних переваг.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй.

Теоретико-методичнi питанням дослiдження галузевих ринкiв присвячено  багато праць зарубiжних та вiтчизняних вчених. Зокрема, серед зарубiжних дослiдникiв можна насамперед вiдзначити М. Портера та його вiдомий методичний пiдхiд дослiдження конкурентноi ситуації в галузi 1 ], а також  i. Ансоффа, Ф. Котлера 2 ], iнших. Важливiсть дослiдження ринку, методика проведення, методи оброблення iнформації висвiтлюються у багатьох наукових працях вiтчизняних науковцiв, зокрема, С. Гаркавенко, А. Старостiноi, С. Скибiнського, iнших. Спираючись на теоретико-методологiчнi засади маркетингу i логiстики, викладенi у наукових працях провiдних вчених у цiй галузi, багато вiтчизняних дослiдникiв роблять спроби дослiдити окремi ринковi сегменти, виявити закономiрностi iх розвитку та прогнозувати iх подальший розвиток.

Сьогоднi в Украiнi публiкуються рiзноманiтнi аналiтичнi матерiали i статистичнi данi, якими можна скористатися, як джерелами вторинноi iнформації при проведеннi маркетингових дослiджень певних ринкових сегментiв i маркетинговоi поведiнки (дiяльностi) iх головних суб’єктiв. Досить оперативна i цiкава аналiтична iнформацiя, про дослiджуваний у цiй статтi ринок, публiкується у спецiалiзованому журналi “ВИТРИНА” 3]. В основному, матерiали опублiкованi у згаданому перiодичному виданнi, стосуються Украiни у цiлому або м. Киiва. Проте щодо регiонального ринку, то публiкації за результатами маркетингових дослiджень у цiй галузi зустрiчаються вкрай рiдко.

Формулювання цiлей статтi.

Зазначене визначило цiлi статтi: виявити закономiрностi i тенденції розвитку даного ринкового сегменту, визначити перспективи його розвитку. Для досягнення поставлених цiлей було визначено завдання – проаналiзувати головнi параметри вiтчизняного ринку вiкон з ПВХ-профiлiв, рiвень конкуренції, маркетингову поведiнку та дії його учасникiв. Спираючись на аналiтичну концепцiю, запропоновану М.Портером, ми проаналiзували особливостi ринку вiкон з ПВХ-профiлiв у розрiзi п’яти сил конкуренції, тобто мiкросередовища, у якому дiють оператори вiтчизняного i регiонального ринку. Для виявлення впливу макросередовища i, особливо полiтичних, економiчних i соцiальних та географiчних чинникiв, нами було проведено опитування представникiв бiльше 30 фiрм, якi займаються виготовленням, та встановленням металопластикових вiкон у м. Львовi. Для опитування випадковим способом було обрано фiрми, якi подають рекламнi оголошення: у газетах, якi розповсюджуються безкоштовно; у програмах мiсцевих телебачення i радiо; у листiвках. Проведенi опитування i результати iх аналiтичного опрацювання, було спiвставлено з даними, якi характеризують центральний регiон вiтчизняного ринку вiкон i, зокрема – м. Киiв 3]. Це дало можливiсть виявити спiльнi риси i деякi розбiжностi параметрiв регiональних ринкових сегментiв.

Викладення основного матерiалу.

У будiвельному комплексi Украiни в останнi роки спостерiгається стiйка тенденцiя до зростання обсягiв будiвельно-монтажних робiт i капiтальних вкладень. В усiх регiонах Украiни вiдзначається зростання обсягiв iнвестицiй в основнi засоби. Також зростають обсяги ремонтно-реставрацiйних робiт, незважаючи на недостатнi бюджетне фiнансування. Розширюється перелiк об’єктiв, на яких вони здiйснюються.

Темпи житлового будiвництва є недостатнiми для розв’язання житловоi проблеми i не вiдповiдають завданням i прогнозним показникам розвитку житлового будiвництва. Проте помiтним є незначне зростання обсягiв iндивiдуального будiвництва i проведення ремонтно-реставрацiйних робiт власниками приватизованого житла - квартир i будинкiв. 

Рис. 1. Обсяги житлового будiвництва в Украiнi у1999-2005 рр., тис. м2 Джерело: власне опрацювання авторiв на основi даних, наведених у 4] i 5]

Зростання темпiв цивiльного i промислового будiвництва, призводить до пiдвищення попиту на будiвельнi матерiали i конструкції, що своєю чергою викликає зростання обсягiв виробництва переважноi бiльшостi видiв продукції пiдприємств промисловостi будiвельних матерiалiв. Пояснити це можна певною стабiлiзацiєю економiки, яка зумовила пiдвищення платоспроможностi будiвельних компанiй та деяке зростання реальних доходiв громадян. Так у 2005 роцi, середнiй рiвень номiнальноi заробiтноi плати зрiс на 37%, що при середньому зростаннi iндексу споживчих цiн по Украiнi бiля 11%, свiдчить про зростання реальних доходiв на 33%. Слiд вiдмiтити, що зростає чисельнiсть громадян, якi беруть у банкiвських установах iпотечнi кредити пiд будiвництво житла, почали дiяти молодiжнi програми кредитування житла. Повертаються з-за кордону громадяни i заробленi там грошi вкладають у нерухомiсть –  купують або будують житло. Пiдвищення попиту на житло обумовлює зростання цiни за 1 м2 житла, що стимулює будiвельникiв до нарощування обсягiв i темпiв будiвництва. Саме стабiльнi тенденції зростання обсягiв будiвництва i застосування нових конструктивних рiшень, а також нових матерiалiв та конструкцiй у цивiльному i промисловому будiвництвi призвело до стабiльного зростання попиту на сучаснi свiтлопрозорi конструкції i розширення ринкового сегменту виробникiв металопластикових вiконних та дверних систем та ПВХ-профiлiв, з яких виготовляють такi системи. За попереднiми оцiнками попит на вiконнi конструкції з ПВХ-профiлiв в Украiнi у 2006 роцi зросте на 12-15%. Для прогнозу попиту i оцiнки мiсткостi ринку металопластикових вiкон нами було проведено вiдповiднi розрахунки, з використанням статистичних даних про динамiку будiвництва житлового i нежитлового фонду в Украiнi, архiтектурних нормативiв спiввiдношень площ вiконних прорiзiв до площ примiщень, статистичних даних про середнi площу i вагу одного вiкна. Розрахунки i iх результати представлено у таблицi 1. 

Джерело: власнi розрахунки авторiв

За результатами проведених розрахункiв прогнозований попит на вiкна в 2006 роцi в цiлому по Украiнi становитиме – бiля 2156 тис. комплектiв. Враховуючи частку пластикових вiкон у загальнiй iх кiлькостi (46%), можна оцiнити мiсткiсть вiтчизняного ринку в обсязi – бiля 992 тис. комплектiв. Навряд чи фiрм-виробникiв стане помiтно бiльше. Швидше за все, у 2006 роцi буде продовжуватися процес поглинання дрiбних пiдприємствами великими.

Покупцi (споживачi, клiєнти). Дослiджуваний ринок утворюють покупцi, яких можна об’єднати у такi сегменти:

  • органiзації-споживачi, якi будують новi об’єкти промислового призначення або офiси, або проводять реконструкцiю таких об’єктiв;
  • будiвельнi органiзації, якi виконують будiвництво рiзноманiтних об’єктiв або здiйснюють iх реконструкцiю;
  • iндивiдуальнi споживачi, якi будують iндивiдуальне житло або проводять його реконструкцiю;
  • торговi посередники, дилери.

Аналiз показав, що кожен сегмент має специфiчнi особливостi у динамiцi розвитку потреби i переростання ії у попит

Iндивiдуальнi споживачi звертають увагу на спiввiдношення цiни i якостi товарiв. У першi роки становлення ринку цей сегмент характеризувався досить невисокою ймовiрнiстю здiйснення покупок. Часто низький рiвень доходiв частини iндивiдуальних споживачiв не дозволяв здiйснювати покупки i користуватися послугами будiвельно-монтажних органiзацiй у великих обсягах. Протягом останнiх трьох рокiв проявляється стiйка тенденцiя до зростання обсягiв продаж на цьому сегментi. Це обумовлено, як вже вiдзначалося, зростанням доходiв, прагненням покращити добробут та житловi умови.

Невеликi органiзації-споживачi можуть дозволити собi здiйснювати покупки вiкон та дверей, особливо тi з них, якi знаходяться в стадії становлення i розвитку. Розвиток малого i середнього бiзнесу обумовлюi високу динамiку цього сегменту, щодо змiн напрямiв дiяльностi, а значить, i видiв необхiдних товарiв i обсягiв iх споживання. Представники цього мiкросегменту досить часто вимагають iндивiдуального пiдходу адаптованого до iх специфiчних потреб. За таких умов виробники свiтлопрозорих конструкцiй повиннi застосовувати стратегiю диференцiйованого маркетингу.

Великi будiвельнi компанії характеризуються бiльш рiвномiрним у часi споживанням пропонованоi продукції. При чому обсяги замовлень i найбiльшими у порiвняннi з представниками iнших мiкросегментiв. Для представникiв цього мiкросегменту ключовими критерiями товарноi пропозиції є цiна i оперативнiсть постачання.

Свiтовий ринок свiтлопрозорих конструкцiй i виробники ПВХ профiлiв активно реагують на зростаючий попит будiвництва як найбiльш мiсткого i перспективного споживача сучасних конструкцiйних матерiалiв

Постачальники. На украiнському ринку ПВХ-профiлiв сьогоднi присутнi товари бiльше нiж 40 торгових марок:Actual, Aluplast, ARTec, KBE, Kömmerling, NOTA, REHAU, Roplasto, Salamander, Schüco, Thyssen, Trocal, VECA, Winhouse, та багато iнших.

Найбiльш потужну ринкову нiшу (бiля 60%) утворюють профiлi захiдноєвропейського виробництва: Завдяки значному досвiду роботи, високiй якостi товару, та високому рiвню логiстичного сервiсу, стабiльне лiдерство у цiй ринковiй нiшi багато рокiв поспiль належить профiлям нiмецького виробництва. Профiльнi системи нiмецьких виробникiв закуповують бiльшiсть украiнських виробникiв свiтлопрозорих конструкцiй, навiть за цiнами, якi перевищують середнiй рiвень у цiй ринковiй нiшi.

Значно меншою за обсягами продаж i ринкова нiша, яку утворюють торговi марки турецьких та китайських виробникiв ПВХ-профiлiв (до 27%). Цiни на продукцiю бiльшостi товарних марок у цiй ринковiй нiшi i на 15% нижчими вiд цiн на продукцiю нiмецьких виробникiв. При цьому лише декiлька турецьких виробникiв мають в Украiнi своi представництва.

Третю ринкову нiшу (13%) утворюють вiтчизнянi виробники вiконних профiлiв: “Екопласт”, “Вента Украiна”, “Лекс”, “Гевiс”, “Облторгсервiс”. Лiдером серед вiтчизняних виробникiв за обсягами продажу є торгова марка “Екопласт”, якому належить 9% украiнського ринку ПВХ-профiлiв. Рiвень цiн, на товари цiєi торговоi марки у середньому на 30-40% нижче вiд товарiв нiмецьких виробникiв, i на 10% нижче турецьких товарiв.3]

Товари-субститути. Аналiз показав, що структуру вiтчизняного ринку вiкон визначають обсяги продаж товарiв з рiзних вихiдних матерiалiв: дерево – 40%; алюмiнiй –12%; металопластик – 48%.

Загальною тенденцiєю останнього десятилiття поступове зростання обсягiв продаж i частки у загальному обсязi вiкон з ПВХ-профiлю. Високий попит на вiконнi системи з ПВХ обумовлений причинами економiчного i технiчного характеру та перевагами таких вiкон порiвняно з аналогiчними за основними технiчними параметрами вiкнами, виготовленими з дерева. Пластиковi вiкна не вимагають нiякого обслуговування i догляду, за винятком демонтажу пiсля закiнчення визначеного термiну, регулювання фурнiтури i замiни ущiльнення, не вимагають нiякого захисту поверхнi засобами вiд корозії. ПВХ профiль не усмоктує вологу, не вбирає в себе шкiдливих речовин з атмосфери та є безпечними для здоров’я людини, має гарантовану стабiльнiсть розмiрiв i форми протягом усього термiну експлуатації (бiльш 50 рокiв). Можна сказати, термiн служби ПВХ вiкон залежить, у першу чергу, вiд термiну служби фурнiтури.

Завдяки незначнiй теплопровiдностi, ПВХ вносить iстотний внесок у теплоiзолюючi властивостi всiєi конструкції. Процес виготовлення вiкон з ПВХ-профiлю має менше технологiчних операцiй у порiвняннi з виготовленням вiкон з дерева. Вартiсть обладнання, необхiдного для виготовлення вiкон з ПВХ, є значно нижчою, нiж вартiсть обладнання для виготовлення вiкон з дерева. Комплексна систематизацiя (взаiмозамiннiсть) елементiв з пластикового профiлю  вимагає у виробництвi мiнiмальних запасiв матерiалiв, комплектувальних i iнструментiв. Для виготовлення двостулкового вiкна площею 2,58 кв.м. з деревини потрiбно 115 кг дерева, що повинне бути зрубане i порiзано на планки. Готове вiкно мiстить тiльки 22,9 кг дерева, що складаi 20% загальноi маси вихiдного матерiалу. Для виробництва й обслуговування вiкна потрiбно 2900 МДж енергії.

Для виготовлення аналогiчного вiкна з ПВХ потрiбно 20,1 кг ПВХ, вiдходи складають не бiльш 10%, при цьому, практично усi вони направляються на вторинну переробку. Для виробництва й обслуговування вiкна потрiбно 2540 МДж енергії.

Органiзацiя виробництва пластикових вiкон в Украiнi вже зараз дозволила знизити цiну до 50 у.о. за 1 кв.м., що майже у шiсть разiв нижча вiд цiн 1999 року. Разом iз тим, дерев’янi вiкна тiєi ж якостi (клеiний брус з твердих порiд) – мають цiну бiля 130 у.о.

Таким чином, можна вважати що вiконнi конструкції з ПВХ мають бiльшу конкурентоздатнiсть у порiвняннi з таким традицiйним товаром-субститутом, як вiкна з дерева. Разом з тим, в силу традицiй, що формувалися  в Украiнi та ії захiдному регiонi протягом багатьох рокiв, вiкна з дерева продовжують займати суттiву частку у загальному обсязi продаж, як на украiнському ринку в цiлому, так i на регiональному.

Галузевi конкуренти. Швидке i стабiльне зростання потреби у сучасних вiконних конструкцiях iз ПВХ-профiлiв кожного року приваблює на цей ринок нових операторiв. Це стосується i виробникiв, i продавцiв (дилерiв). У зв’язку з розвитком ринку кожен iз його учасникiв прагне знайти найбiльш вигiдний i привабливий ринковий сегмент i знайти свою ринкову нiшу. Розвиток ринку i поступове зростання конкуренції на ньому, вимагає вiд конкурентiв пошуку i ефективного застосування широкого спектру маркетингових прийомiв i методiв у кожнiй iз складових комплексу маркетингу. З огляду на те, що на багатьох пiдприємствах дослiджуваноi галузi недостатньо досвiду роботи у сучасних ринкових умовах i вiдсутнi фахiвцi iз спецiальною пiдготовкою в галузi маркетингу i логiстики, багато дiй робиться iнтуiтивно i не приносить високих результатiв.

Вiтчизнянi виробники вiконних конструкцiй позицiонують себе за товарною маркою профiлiв. Деякi з них працюють тiльки з одною маркою, бiльшiсть – з двома-трьома. Широкий асортимент пропонованих виробiв – один з важливих чинникiв забезпечення конкурентноi переваги. Тому бiльшiсть операторiв дослiджуваного ринку прагнуть проявляти в очах споживача готовнiсть задовольнити будь-якi його запити i вимоги щодо конструкції вiкна, марки профiльноi системи, добору фурнiтури.

Цiнова полiтика багатьох учасникiв дослiджуваного ринкового сегменту iрунтуiться на моделях, що враховують попит, або конкуренцiю. Велике значення у цiноутвореннi вiдiграють цiни постачальникiв профiльних систем та комплектувальних, а також витрати на транспортування. Бурхливi полiтичнi події 2004-2005 рр., пiдвищення цiн на енергоносії, на основнi продукти харчування, майже не вплинули на рiвень цiн на вiконнi конструкції. Проведенi нами протягом другого пiврiччя 2005 (у розпал сезону) опитування операторiв регiонального ринку показали, що цiни на вiконнi конструкції залишилися майже на тому ж рiвнi, що i у минулому роцi. Зауважимо, що середньомiсячний iндекс iнфляції, офiцiйно задекларований на 2005 рiк, мав коливатися у межах 1%, а за прогнозами багатьох аналiтикiв та експертiв – до 1,5%. Незважаючи на це, виробники вiкон не наважились пiдвищувати цiни, а вирiшили скористатися моментом для збiльшення обсягiв збуту. Можна констатувати що протягом аналiзованого перiоду суб’єкти ринку – складальники i продавцi – у своiй цiновiй полiтицi пройшли вiд стратегії „зняття вершкiв” i дiйшли до стратегії „закрiплення на ринку” на сьогоднiшнiй день бiльшiсть продавцiв прагнуть оволодiти бiльшою ринковою часткою за рахунок надання певних знижок у цiнi - за певнi обсяги, за повторнi замовлення, а також сезоннi знижки.

Аналiз отриманих в процесi опитування даних, показав, що виробники вiкон диференцiюють себе не тiльки за маркою профiлiв але й за цiною. Матерiальна складова у собiвартостi продукції становить – 65–70%, 40-47% з яких припадає на профiль. Тому рiвень цiн на готовi вироби залежить вiд марки профiлю. Найбiльш дорогими профiльними системами i: Schüco, Roplasto, Kömmerling, VEKA. Тому i готовi вироби iз профiлiв цих марок мають найвищi цiни. У середньому цiновому дiапазонi знаходяться профiлi марок: REHAU, Salamander, Pimapen, Gealan, ARtec, KBE та багато iнших. Цi марки профiлiв давно вiдомi на украiнському ринку, i добре зарекомендували себе за спiввiдношенням показникiв “цiна-якiсть”. Найдешевшим залишається профiль вiтчизняного виробництва – Eco Plast, що i зумовлює низькi цiни на готовi вироби з цього профiлю та вiдносно великi обсяги продажу вiкон з нього.

Рiзниця у цiнах на готову продукцiю приблизно однакових розмiрiв (площi), виготовлену з профiлiв однакових торгових марок коливається у межах 25–30% (див. рис.2), що можна пояснити тим, що на регiональному ринку вiконних конструкцiй продовжуються процеси структуризації.

Рис. 2. Дiапазон цiн на кухонне вiкно розмiром 1,4х1,5 м у захiдному регiонi Украiни, у амер. дол. Джерело: за результатами дослiджень авторiв

Провiднi оператори ринку, якi зарекомендували себе завдяки широкому асортименту продукції i супроводжуючих послуг, високiй якостi i оперативностi виконання замовлень, прагнуть до збiльшення своєi ринковоi частки. Вони iнвестують кошти у сучасне обладнання, пiдвищення квалiфiкації персоналу, створення власноi торговоi марки, просування, пiдкрiплення iмiджу та налагодження зв’язкiв з громадськiстю.

Усе це дозволяє iм у цiноутвореннi застосовувати стратегiю “премiальних надбавок”, що з огляду на обсяги продаж не тiльки не вiдштовхує потенцiйних клiєнтiв, але й дозволяє завоювати iх лояльнiсть. Менш вiдомi оператори дослiджуваного ринку, головним аргументом для завоювання або вiдстоювання своєi ринковоi частки, вважають низьку цiну.

В галузi дистрибуцiйноi полiтики учасники дослiджуваного ринкового сегменту спрямовують свою дiяльнiсть на налагодження стосункiв з закордонними постачальниками, якi як правило самi є посередниками у провiдних виробникiв метало пластикових профiлiв. Таким чином, можна стверджувати, що вiтчизнянi пiдприємства приймають участь у розвитковi i розбудовi мiжнародних каналiв розподiлу.

Як правило з огляду на незначнi обсяги закупiвель вони намагаються самостiйно виконувати бiльшiсть функцiй, якi покладаються на посередникiв. До таких функцiй належать: вивчення ринку, встановлення i пiдтримання контактiв з партнерами, фiнансування, транспортування i зберiгання товару, а також прийняття ризику. Лише незначна кiлькiсть пiдприємств мають можливостi для належного зберiгання i органiзації складання вiконних конструкцiй i виробiв, здiйснюють проектування, складання i встановлення (монтаж) вiконно-дверних конструкцiй за мiсцем призначення, що i бiльш перспективним з огляду на розширення власноi частки на ринку. Iншi ж з учасникiв, як вже зазначалося, будують свiй бiзнес тiльки на перепродажi закуплених у виробникiв готових конструкцiй.

Комунiкацiйна полiтика бiльшостi операторiв регiонального ринку вiконних конструкцiй в основному буду'ться на досить розповсюджених, так би мовити стандартних прийомах, а саме на передачi рекламних звернень у засобах масовоi iнформації. За роки роботи продавцi металопластикових вiкон випробували, напевно, уже всi iснуючi сьогоднi рекламнi носії: пресу (дiлову i рекламну), телебачення, радiо, транспорт, рекламнi щити.

З огляду на недостатнiй досвiд у застосуваннi iнструментарiю маркетинговоi дiяльностi, а iнколи i повну вiдсутнiсть такого досвiду, рекламнi звернення багатьох учасникiв ринку i досить подiбними i не приносять належного ефекту в охопленнi потенцiйних клiєнтiв. Бiльшiсть рекламних звернень розповсюджуються у виглядi рубричноi реклами через такi видання як: „Ваш магазин”, „Експрес”, „Львiв i Львiв’яни”, „Мiсто + передмiстя”, „Наше мiсто”. Наклад таких видань складаi 200-250 тис. примiрникiв, а перiодичнiсть - один раз на тиждень. Дослiдження ринку свiтлопрозорих конструкцiй мiста Львова i аналiз рекламноi iнформації, яка надходить через зазначенi вище засоби, показала, що рекламний бюджет основних дiячiв дослiджуваного ринкового сегменту формуiться за методом конкурентного паритету.

Деякi учасники ринку почали використовувати зовнiшню рекламу, яка розмiщуiться переважно вздовж автошляхiв i у великих мiкрорайонах мiста, а також на громадському електротранспортi. Змiст рекламних звернень на цих засобах мало чим вiдрiзняться вiд того, що подається у газетнiй рекламi. У бiльшостi випадкiв тут наводиться iнформацiя про назву органiзації, ії адресу i контактнi телефони.

Деякi рекламодавцi приходять до розумiння одніїi з засад маркетингу, що “найбiльш некорисними витратами i витрати на недостатню рекламу”. Самий же продуктивний вид реклами, на iхню думку, - повторна, "вiд особи до особи". Якщо клiєнт роботою компанії задоволений, вiн завжди приведе до неi iншого кліїнта. Тому вважають за необхiдне всiляко пiдвищувати якiсть надання послуги, i створювати необхiднi зручностi для потенцiйних клiєнтiв.

Важливу роль у комунiкацiйнiй полiтицi вiдiграє участь у спецiалiзованих виставках. Участь у виставкових заходах дає можливiсть кожному з ії учасникiв краще ознайомитися з особливостями i сучасним станом ринку зрозумiти потреби потенцiйних клiєнтiв, оцiнити можливостi найближчих конкурентiв, знайти можливих партнерiв для подальшого бiльш ефективного використання ринкових можливостей.

Певна увага з боку учасникiв ринку останнiм часом почала надаватися налагодженню зв’язкiв з громадськiстю. Так наприклад, пiдприiмство „Екран” надає спонсорську пiдтримку у трансляції спортивних заходiв. Пiдприiмство „Комфорт-Сервiс” здiйснює спонсорську допомогу у проведенi масових культурно-мистецьких заходiв: святкування Дня Конституції, мистецьких презентацiй. Активно працюi у цьому напрямi „Львiввiкнопласт”.

Висновки.

З огляду на викладене, можна стверджувати що технiчний прогрес, зростання вимог та змiна естетичних смакiв споживачiв зумовлюють тенденцiю до бiльш широкого розповсюдження вiконно-дверних конструкцiй з ПВХ-профiлiв. На дослiджуваному ринковому сегментi формується конкурентне середовище, що сприяє активiзації маркетинговоi дiяльностi всiх його учасникiв. Результатом цього - i розширення асортименту товарiв, i, як наслiдок, створення можливостей вибору для споживачiв та бiльш якiсного i ефективного задоволення iх потреб вiдповiдними товарами та послугами. Вмiле та ефективне застосування маркетингового iнструментарiю для рацiонального використання ринкового потенцiалу i необхiдною передумовою для перемоги у конкурентнiй боротьбi.

Слiд зауважити, що на основi результатiв дослiджень i даних наведених у цiй статтi, ще не можна зробити остаточних висновкiв про дослiджуваний ринок. Для цього необхiдно проведення бiльш глибокого комплексного маркетингового дослiдження. Проте деякi данi i результати, а також методичнi пiдходи у iх отриманнi i проведеннi аналiзу можуть стати корисними для практичного застосування у пiдприємницькiй дiяльностi операторiв вiтчизняного i регiонального ринку вiконних конструкцiй, а також для науковцiв, якi проводять маркетинговi дослiдження  рiзних ринкових сегментiв та магiстрiв, спецiалiстiв i студентiв у процесi iх навчання i при виконаннi ними наукових та квалiфiкацiйних робiт.

banshee аватар
Кравченко Сергей

Как бы "не мой профиль", но впечатляет глубина и качество проработки в исследовании. И читать интересно. Покажу своим товарным менеджерам, как надо изучать свой сектор рынка.

Текущая оценка коментария: - 0  - 0  - 1  (эксперты) / - 0  - 0  - 0  (анонимы)
Ваша оценка: