Каталог предприятий

 

Логистика склада

28.10.2008

Раціоналізація складських приміщень - спосіб зниження транспортно-складських витрат

Оценка
Эксперты:
2.00
Анонимы:
2.00
Просмотров:
7372
Комментариев:
2
Размещено: Логистика склада
savchenko аватар
(рейтинг: 0.00/2.00)

Постановка проблеми у загальному виглядi

Одним iз засобiв зниження витрат логiстичноi системи пiдприэмства э рацiоналiзацiя внутрiшньоскладских перемiщень. З погляду логiстики така рацiоналiзацiя вирiшуэться з огляду на кiлькiсть звернень за кожною товарною позицiэю на складi. Для вирiшення даноi задачi у бiльшостi розглянутих лiтературних джерелах пропонуэться використовувати так званий метод "холодноi" i "гарячоi" зон, заснований на аналiзах АВС i XYZ.

Зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями та аналiз останнiх дослiджень, в яких започатковано розв’язання даноi проблеми

Проблема ефективного розмiщення товарiв на складi розглядалася багатьма ученими. Так, даним питанням займалися Бауерсокс, Гаджинський, Мiротiн, Анiкiн, Лукинський i iн. вiтчизнянi й закордоннi вченi 1-5].

Основна iдея АВС-аналiзу така. Слiд роздiлити весь асортимент товару по групах А, В i С, кожна з яких визначаэ значущiсть товарiв, що належать групi, в загальнiй вартостi продажiв пiдприэмства. Товари групи А (20% найменувань) приносять 80% доходу, групи В (30% найменувань) – 15% доходу i групи С (50% найменувань) – 5% доходу. Данi цифри вiдсоткiв не э стандартизованими i загальновизнаними. Практично всi з провiдних учених-логiстiв пропонують використовувати своi межi груп А, В i С, проте, вiдмiннiсть iх меж вiд вказаних вище принципово не змiнюэ картини спiввiдношення груп. Метод XYZ-аналiзу ранжируэ товарнi позицii по ступеню варiацii попиту на них. Так, товари групи Х якнайменше схильнi до коливань попиту (коефiцiiнт варiацii до 10%), товари групи Y мають середнiй коефiцiэнт варiацii – 10-25%, товари групи Z i найнестабiльнiшими, з коефiцiэнтом варiацii попиту бiльше 25%.

Що стосуэться застосування аналiзiв АВС i XYZ для розмiщення товарних позицiй на складi, то пропонуэться товари групи А, що приносять найбiльший дохiд, i товари групи Х, що мають найстабiльнiший попит, розташовувати в зонi, найдоступнiшiй з погляду вибiрки товару з мiсця зберiгання (рис. 1).

Рис. 1. Зонування складу вiдповiдно до аналiзiв АВС i XYZ 

Так, при ручнiй вибiрцi товари "гарячоi" зони повиннi розташовуватися: - по-вертикалi - на рiвнi грудей працiвника, а за наявностi складськоi технiки – на найнижчiй позицii; - по-горизонталi - найближче до входу-виходу i найближче до проходiв. Товари "теплоi" зони повиннi розташовуватися в менш доступнiй зонi, тобто: - по-вертикалi для працiвника - в найнижчiй зонi, а за наявностi складськоi технiки – в середнiй позицii; - по-горизонталi - в зонi, наступнiй за "гарячою" по вiдношенню до входу-виходу. Товари "холодноi" зони повиннi розташовуватися в якнайменше доступнiй зонi, тобто: - по-вертикалi для працiвника - на рiвнi голови i вище, а за наявностi складськоi технiки – в зонi над "теплою"; - по-горизонталi - в найвiддаленiшiй по вiдношенню до входу-виходу частинi складу.

Видiлення невирiшених ранiше частин загальноi проблеми, котрим присвячуэться означена стаття

При розглядi одноповерхового складу з одношаровим зберiганням проблеми застосування даних аналiзiв вiдсутнi, оскiльки розглядаэться лише горизонтальна площина зберiгання. Принципова схема розташування зон в двох найпоширенiших видах складiв показана на рис. 2.

Рис. 2. Розташування зон складу при а) сумiщеному входi-виходi, б) роздiльному входi-виходi

Складнощi правильного розмiщення виникають при збiльшеннi висоти зберiгання i з появою багатоетажностi. У такому разi крiм горизонтальноi площини розстановки товарiв по зонах потрiбно враховувати i вертикальну складову складу. Тобто потрiбно брати до уваги як вiдстань вiд входу i виходу складу, так i зусилля для вибiрки вантажу з великоi висоти або верхнiх поверхiв. У результатi необхiдно вирiшити двохкритерiальну задачу розмiщення.

Формулювання цiлей статтi

Метою даноi статтi э оптимiзацiя складських перемiщень товарiв з урахуванням вертикальноi компоненти складу. Задача вирiшуэться з метою мiнiмiзацii витрат на процес вибiрки товарiв зi складських площ для iх подальшого перевезення.

Основнi матерiали дослiджень та обгрунтування отриманих результатiв

Для вирiшення задачi оптимального розмiщення товарiв на багатоповерховому (багатоштабельному) складi можна запропонувати досить унiверсальний метод, що дозволяэ при бажаннi використовувати не тiльки вищеназванi два критерii, але i необмежену кiлькiсть iнших. Складнiсть полягаэ лише в правильному ранжируваннi критерiiв, тобто визначеннi iх вiдносного ступеня важливостi.

Так, склад розбиваэться на кубiчнi зони, розмiр яких визначаэться необхiдною точнiстю ранжирування i розмiром складу. Задача полягаэ в тому, щоб визначити, товари якоi групи необхiдно зберiгати на кожнiй кубiчнiй зонi.

Для цього здiйснюэться вiдбiр критерiiв, якi повиннi враховуватися.

Наприклад, - вiдстань вiд виходу i висота зони. Можливо, матиме значення також поверх зони (для перемiщення з одного поверху на iнший потрiбнi набагато бiльшi витрати, нiж для пересування по вертикалi в межах одного поверху). Пiсля визначення критерiiв, якi повиннi враховуватися при оптимiзацii розмiщення, необхiдно також визначити iх значущiсть. Наприклад, менеджера на 20% цiкавить висота укладання, оскiльки технiчне оснащення складу легко справляэться з вибiркою з високих зон, при цьому вiдстань вiд сумiщеного входу-виходу набагато бiльш iстотна, оскiльки склад сильно подовжений (60%). На третiй вибраний нами критерiй облiку поверховостi залишаэться 20%. Одержанi спiввiдношення ступеня важливостi критерiiв враховуватимуться за допомогою коефiцiэнта значущостi k. Якщо пронумерувати критерii по порядку iх згадування, то k1 = 0,2, k2 = 0,6, k3 = 0,2.

Далi необхiдно визначитися iз значеннями критерiiв для кожноi кубiчноi зони. Тут граэ роль можлива кiлькiсть цих зон. Наприклад, якщо iснуi 10 кубiчних зон складу, то можливо, що вiдстанi вiд входу/виходу до цих 10 зон iнодi повторюватимуться. Якщо це симетричний склад, значень цих вiдстаней буде всього 5. Тодi для кожноi з цих зон проставляэться значення критерiю в частках, i якщо цi зони розташованi рiвномiрно по складу, то значення часток будуть 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1.

Так само визначаються значення для iнших критерiiв (aij, де i – номер критерiю, j – номер зони). Наприклад, якщо iснуэ 4 кубiчнi зони по вертикалi, значень часток буде 4: 0,25; 0,5; 0,75; 1. При розрахунку значень критерiю по висотi слiд враховувати тип вибiрки. Так, для ручноi вибiрки найприйнятнiшою буде друга зона (на рiвнi грудей), потiм слiдуватимуть  зона пiд нею, зона на рiвнi голови i вищi. Тодi нашi значення будуть: 0,75 (низ), 1 (рiвень грудей), 0,5 (рiвень голови) i 0,25 (вищi за рiвень голови). Даний порядок справедливий за умови, що бiльше значення критерiю означаэ бiльшу близькiсть до "гарячоi" зони, i навпаки.

Аналогiчна операцiя проводиться для третього фактору - поверховостi. Якщо поверхiв буде 2, то для першого буде призначене бiльше значення (1), а для другого – менше (0,5).

Пiсля обчислення значень всiх критерiiв для кожноi з кубiчних зон складу слiд скласти суму добуткiв значень критерiiв на iх значущостi i узяти з одержаного числа квадратний корiнь. Це i буде чисельне значення наближеностi кубiчноi зони до "гарячоi" зони: чим воно ближче до 1, тим зона ближча до "гарячоi", i навпаки. Формалiзацiя даного значення виглядаэ таким чином:

де Xj – чисельне значення наближеностi j-й кубiчноi зони до "гарячоi" зони; aij – значення i-го критерiю для j-й кубiчноi зони; ki – коефiцiэнт значущостi i-го критерiю; n – кiлькiсть вибраних критерiiв.

Для прикладу вирiшимо задачу розмiщення товарiв з чотиришаровим розмiщенням по вертикалi, двома поверхами i горизонтальним розмiщенням, показаним на рис. 3.

Рис. 3. Приклад горизонтальноi площини складу

Таким чином, матимемо 7х4 = 28 зон в 1 шарi на 1 поверсi, 28х4 = 112 зон на 1 поверсi, 112х2 = 224 зони на всьому складi. Проте можна помiтити, що склад симетричний, тому достатньо буде визначити значення для половини зон по одну сторону вiд площини симетрii, значення для iншоi половини будуть такими ж.

Хай ми вибрали 3 описаних вище критерii, i iх коефiцiэнти значущостi k1 = 0,2, k2 = 0,6, k3 = 0,2.

Розглянемо кожен критерiй окремо.

1. Вiдстань до входу-виходу (горизонтальна площина). З 28 горизонтальних зон буде 14 значень через наявнiсть симетрii. Цi значення вписанi в кожну зону рис. 3.

2. Висота укладання (вертикальна площина). Оскiльки iснуэ 4 шари укладання, значення кожного шару будуть 0,25; 0,5; 0,75; 1. Якщо врахувати, що даний склад здiйснюэ вантаження-вивантаження за допомогою електронавантажувачiв, для 1 шару - 1, для 2 шару - 0,75, для 3 шару - 0,5 i для 4 шару - 0,25.

3. Поверховiсть. Склад двоповерховий, тому для першого поверху маэмо значення 1, а для другого - 0,5. Тепер можна розрахувати значення наближеностi до "гарячоi" зони Xj для кожноi з 224 зон.

Розглянемо перший шар першого поверху. Для всiх його кубiчних зон, як i для решти зон першого поверху третiй критерiй маэ значення 1. Також можна сказати, що для всiх його кубiчних зон значення другого критерiю також дорiвнюэ 1. Таким чином, формула для розрахунку мiри наближеностi до "гарячоi" зони найнижчих зон складу перетворитися в такий вигляд:

Значення для всiх зон першого поверху приведенi на рис. 4.

Наведемо формули для розрахункiв наближеностi до "гарячоi" зони решти шарiв складу у виглядi таблицi (табл. 1).

 

Пiсля проведення всiх необхiдних розрахункiв, вийшли такi значення наближеностi (табл. 2). Числа приведенi для половини осередкiв.

Тепер, провiвши ранжирування значень вiд максимуму до мiнiмуму, слiд розташувати кубiчнi зони у порядку пiдвищення вiддаленостi вiд "гарячоi" зони складу. Результати ранжирування данi в табл. 3.

Далi з 112 зон складу потрiбно вичленувати "гарячу", "теплу" i "холодну" зони. Вважатимемо, що групи АХ, АY, BX ("гаряча" зона) повиннi займати 20% площi складу, групи CX, BY i AZ ("тепла" зона) – 30%, а СY, BZ i CZ ("холодна" зона) – останнi 50% зони складу. Дане спiввiдношення може мiнятися по рiзних мiркуваннях органiзаторiв складу.

Останнiм етапом э безпосереднэ роздiлення кубiчних зон по iнтенсивностi iх використання. Керуючись таблицею 3, першi 20% зон (112?0,2 ? 22) вiдносяться до "гарячоi" зони, наступнi 30% (112?0,3 ? 34) – до "теплоi" i останнi 50% - до "холодноi" зони складу. Цi зони помiченi в табл. 3 рiзними кольорами.

Висновки та перспективи розробки даного напрямку

Такий же алгоритм розчленовування складу на зони може застосовуватися для iнших типiв складу – одно- або багатоповерхових, з комбiнованим входом-виходом або з декiлькома входами-виходами, з одно- або багатошаровим зберiганням продукцii, з використанням електронавантажувачiв або з ручною вибiркою i т.д. При цьому, як наголошувалося, можливе зменшення або збiльшення числа критерiiв, що враховуються, а також змiна iх взаэмноi значущостi.

Кликните, чтобы увеличить

Вказанi мiркування дозволяють говорити про достатньо широкий дiапазон використання даного методу оптимiзацii розташування товарних позицiй на складi.

curly аватар
Иван Зинченко

Метод достаточно прост и легко применим для складов "правильной" компоновки. Однако наверняка потребует доработки для помещений с более сложным геометрическим исполнением. Как вариант есть возможность доработать критерий горизонтальной площади. Удобство в данном случае заключается в возможности применять метод для решения широкого набора задач, при этом лишь измененяя число и структуру критериев.

Текущая оценка коментария: - 0  - 0  - 2  (эксперты) / - 0  - 0  - 0  (анонимы)
Ваша оценка:
vktr аватар
Виктор Барановский

Размещение товара по АВСXYZ анализу принесет большую пользу для складов с большим ассортиментом и высокой вариацией спроса, и наверняка позволит увеличить производительность работ на складе.

Учет не только объемов отгрузки, но и интенсивности обращения к определенному товару, позволит оптимизировать складские операции

Текущая оценка коментария: - 0  - 0  - 3  (эксперты) / - 0  - 0  - 0  (анонимы)
Ваша оценка: