Каталог предприятий

 

Производственная логистика

24.10.2008

Виробнича логiстична система

Оценка
Эксперты:
0.00
Анонимы:
0.00
Просмотров:
3888
Комментариев:
0
kalchenko аватар
(рейтинг: 0.00/0.00)

Фрагмент книги «Основи логiстики» 

У США та iнших краiнах заходу з 80-х рокiв широко використовуeться нова логiстична система ОПТ (Optimized Production Technology) — оптимiзована виробнича технологiя, розроблена iзраiльськими та американськими вченими. У нiй набули подальшого розвитку на якiсно новiй основi iдеi, закладенi в поширених системах «Канбан» та МРП.

Основний принцип системи ОПТ — виявлення у виробництвi «вузьких» мiсць, або, за термiнологieю ii творцiв, критичних ресурсiв. Критичними ресурсами можуть бути, наприклад, запаси сировини та матерiалiв, машини й устаткування, технологiчнi процеси, персонал.

Вiд ефективностi використання критичних ресурсiв залежать темпи розвитку виробничоi системи, тодi як пiдвищення ефективностi використання решти ресурсiв, тобто некритичних, на розвитку системи практично не позначаeться.

Творцi системи ОПТ стверджують, що втрати критичних ресурсiв негативно впливають на виробництво в цiлому, а економiя некритичних ресурсiв не даe реальноi користi виробництву з огляду на кiнцевi результати.

 Для кожного виробництва в середньому потрiбно 5 критичних ресурсiв.

Фiрми, що використовують систему ОПТ, не намагаються забезпечити стовiдсоткове завантаження робiтникiв, зайнятих на некритичних операцiях, оскiльки iнтенсифiкацiя працi цих виконавцiв призведе до зростання незавершеного виробництва та iнших небажаних наслiдкiв. Фiрми заохочують використання робiтниками резерву робочого часу на пiдвищення квалiфiкацii, заняття в гуртках якостi та iн.

У системi ОПТ в автоматизованому режимi вирiшуються деякi завдання оперативного й короткострокового управлiння виробництвом, у тому числi формування виробничого графiка на один день, тиждень тощо. При розробленнi графiка, близького до оптимального, використовують критерii забезпеченостi замовлень сировиною та матерiалами, ефективностi використання ресурсiв, мiнiмуму оборотних засобiв у запасах, гнучкостi.

Для складання на ЕОМ графiкiв з бази даних системи ОПТ використовують три масиви: «Замовлення», «Технологiчнi карти», «Ресурси». В результатi обробки даних на ЕОМ на друк видаeться ряд машинограм, у тому числi «Графiк виробництва», «Потреба в сировинi та матерiалах», «Щоденний звiт майстра цеху», «Стан складського запасу».

Систему ОПТ використовують понад 20 корпорацiй, що входять до списку 500 найбiльших фiрм США, в тому числi «Форд», «РКА», «Дженерал Електрик» та iн. У Великобританii систему ОПТ використовують такi вiдомi фiрми, як «Брiтiш Аероспейс», «Перкiнс Енфнiнс», «Брiтiш Стiл», в Голландii — «Фiлiпс».

Досвiд цих та iнших фiрм показуe, що система ОПТ даe змогу збiльшувати випуск продукцii на 10 %, зменшивши виробничий запас на 20 %, при незмiнних основних фондах.