Каталог предприятий

 

Управление запасами

28.10.2008

Причини виникнення великих обсягів запасів і відсутності необхідних товарів на складі

Оценка
Эксперты:
1.00
Анонимы:
1.00
Просмотров:
6030
Комментариев:
2
savchenko аватар
(рейтинг: 0.00/2.00)

Керування товарним запасом являэ собою один з напрямкiв логiстичного керування на пiдприэмствi. З погляду логiстики, запаси повиннi бути мiнiмальними, однак забезпечувати безперебiйну роботу виробництва i задовольняти обсягу попиту на вироблений чи реалiзований товар. Таким чином, менеджмент товарного запасу маэ на метi отримання оптимуму мiж двома суперечними одна однiй вимогами – скорочення товарного запасу i недопущення вiдсутностi в запасi товару в момент надходження замовлення на нього.

Товарний запас являэ собою один з найвагомiших факторiв збiльшення витрат. Але бувають випадки, коли на нього не звертають достатньоi уваги. Це вiдбуваэться тому, що витрати, що iдуть на утримання товарного запасу, не дуже чiтко позначаються у фiнансових звiтах. Витрати на збереження i витрати на транспортування товарiв ми можемо побачити по звiтах про прибутки i збитки. Але такi фiнансовi звiти не дають чiткого уявлення, яке iснуi положення з запасами. Оптимальний обсяг запасу звiльняэ пiдприэмство вiд зайвих витрат на зберiгання. Якщо не працюэ контроль над запасом, вiн збiльшуэться, а це призводить до оренди додаткових площ пiд склади. В результатi спостерiгаэться збiльшення логiстичних витрат через слабкий контроль над обсягом запасiв. Обсяг запасу постiйно коливаэться. Але люди, яким довелося хоч один раз потрапити в скрутний стан через вiдсутнiсть у запасi потрiбного товару, не можуть забути цього, i тримають запас «про усяк випадок». От i виходить: поступово падаэ збут товару, а компанiя, не звертаючи на це уваги, продовжуэ виробляти та зберiгати його. Вiдсутнiсть потрiбного товару в запасi - це пряма втрата шансу збуту. Частi непостачання або несвоэчаснi постачання можуть привести до втрати довiри з боку клiэнтiв. З перспективноi точки зору, виникнення випадкiв вiдсутностi замовленого товару в запасi - це серйозна проблема для менеджменту. Це i втрата можливостi збуту, i втрата довiри з боку клiэнта. У випадку вiдсутностi замовленого товару в запасi, приходиться вживати надзвичайних заходiв. Вiдсутнiй товар надсилаэться з iншого розподiльчого центра. У зв'язку з цим з'являються додатковi витрати. Можна вiдзначити одну парадоксальну особливiсть пiдприэмств, що мають невиправдано великий обсяг запасу. Як уже згадувалося, вони керуються тим положенням, що «чим бiльший буде обсяг запасу, чим бiльший буде його асортимент, тим менша ймовiрнiсть того, що клiэнт залишиться без замовленого товару». Однак, це правило не спрацьовуэ. Тактика великого обсягу запасiв насправдi не маэ пiд собою аналiтичних обiрунтувань. Справа в тiм, що звичайно пiдприэмства, що працюють по цьому принципi, насправдi не займаються кропiтким аналiзом попиту на реалiзованi ними товари, не уловлюють постiйнi коливання на ринку iх споживачiв. Тобто, вони намагаються перекрити недолiк знань про дiйсне положення ринку збуту, товаром, вiдкладеним «про усяк випадок».

Керування запасами i функцiэю планування виробництва i координування роботи мiж пiдроздiлами. Цей менеджмент повинний здiйснюватися таким чином, щоб тримати розмiр запасу на мiнiмальному рiвнi i не допускати випадкiв вiдсутностi замовлених товарiв у момент надходження замовлення. Насамперед, для того щоб контролювати запас товарiв, потрiбно забезпечити планомiрну роботу пiдприэмства. На пiдприэмствi i основнi плани. Це план збуту, прогноз попиту, план запасу i план виробництва. Необхiдно забезпечити взаэмозв'язок мiж цими планами. Якщо пiдприэмство не може чiтко i планомiрно органiзувати роботу, воно не зможе успiшно здiйснювати менеджмент товарного запасу. Для  створення  механiзму  контролю  запасу  потрiбно  всебiчне удосконалювання роботи пiдприэмства, вживання ефективних заходiв для полiпшення роботи комерцiйного, виробничого, i iнших пiдроздiлiв. Наприклад, вiд комерцiйного пiдроздiлу треба вимагати усунення нав'язливого продажу без облiку реального попиту клiэнта. А вiд виробничого пiдроздiлу, можливо, буде потрiбно переорганiзувати режим роботи, щоб випускати продукцiю в невеликих партiях, а також удосконалити планування виробництва. У будь-якому випадку потрiбно бiльше систематизувати менеджмент на пiдприiмствi, чим мають займатися спецiалiсти з логiстики. Далi розглянемо причини виникнення випадкiв вiдсутностi необхiдного товару в запасi пiд час надходження замовлення, а також появи неадекватно великого обсягу товарних запасiв. Цi питання розглядаються стосовно до виробничого пiдприэмства, проте можуть бути легко перенесенi до управлiння запасами комерцiйного пiдприэмства.

Основнi причини появи вiдсутностi необхiдного товару в запасi при наявностi зайвого обсягу товарного запасу (рис. 1):

1. Низька точнiсть плану збуту Тут пiд «планом збуту» маэться на увазi план для кожного найменування товарiв. Комерцiйний пiдроздiл складаэ такий план. Якщо дiйсний збут товару дуже вiдрiзняэться вiд плану, то виникаэ ситуацiя, при якiй вiдсутнi деякi найменування, а iншi маються в зайвiй кiлькостi. Така розбiжнiсть виникаэ, коли комерцiйний пiдроздiл зацiкавлений у виконаннi плану тiльки по сумi збуту, тобто тiльки в тiм, щоб продавати на суму, зазначену в планi, при цьому асортимент продаваних одиниць для них значення не маэ. Однак, звичайно, для виробничого вiддiлу, i в цiлому для пiдприэмства такий результат не буде оптимальним.

2. Вiдсутнiсть органу контролю товарного запасу, що працюэ в iнтересах усього пiдприэмства Якщо на пiдприiмствi немаэ пiдроздiлу, який несе вiдповiдальнiсть за стан товарного запасу, тодi виникаэ надвиробництво або дефiцит товарiв. Комерцiйний пiдроздiл уникаэ появи ситуацii дефiциту товару. Вiн зацiкавлений у тiм, щоб виробляли бiльше товарiв, великого асортименту, а також у тiм, щоб було бiльше запасiв. Виробничий пiдроздiл хоче пiдвищити ефективнiсть виробництва, i зацiкавлений у тiм, щоб зменшити число найменування товарiв, i щоб укрупнити розмiр партii кожного найменування товару. Отже, на пiдприiмствi маэ бути особа чи вiддiл, вiдповiдальний за забезпечення здорового стану товарного запасу. В його компетенцii маэ бути розробка стратегii, тактики управлiння запасами, а також постiйна перевiрка вiдповiдностi фактичного стану запасiв запланованому. В iншому випадку неминуча поява надлишкiв запасiв, а також iх невiдповiдний попиту асортимент.

3. Вiдсутнiсть взаэмозв'язку мiж планом збуту, планом запасу i планом виробництва Буваэ випадки повноi вiдсутностi взаэмозв'язку мiж планом збуту, планом виробництва i планом запасу на виробництвi, заснованому на передбачуваному попитi, а не на одержаних замовленнях. За нормальних умов цi плани повиннi бути складенi в тiсному взаэмозв'язку один з одним. Спочатку складаэться план збуту для кожного найменування продукцii, потiм складаэться план товарних запасiв з урахуванням плану виробництва, i потiм складаэться план виробництва. Але трапляiться, що кожен пiдроздiл складаэ своi плани окремо i без вiдповiдного координування мiж пiдроздiлами. У такому випадку, план збуту стаэ не бiльш нiж виявленням намiру збуту комерцiйного пiдроздiлу, i не може служити документом, що може бути орiэнтиром для здiйснення координованоi роботи всього пiдприэмства.

4. Вiдсутнiсть можливостi здiйснення своiчасного коректування планiв Плани i прогнози не можуть бути достовiрними. Це пов'язано з простим уявленням про те, що попит на товари, ринок споживання взагалi не э сталим. Йому притаманнi постiйнi змiни, коливання важко пiддаються управлiнню. При складеннi планiв та прогнозiв можна вловити лише тенденцii коливання попиту, тому плани та прогнози слiд розглядати як дещо умовнi розробки, якi обов'язково мають коректуватися паралельно зi змiнами на ринку. Увесь час виникають непередбаченi ситуацii - план збуту збиваэться через появу конкурентного товару, збiльшуэться попит на товар, що не вiдповiдаэ плановi та iн. На виробництвi також зустрiчаються простоi лiнii через несправнiсть устаткування й iншi несподiванi випадки. Найголовнiше - вчасно одержувати iнформацiю про вiдхилення роботи вiд плану, швидко реагувати i коректувати його. Зокрема, пiдприэмство повинне мати готовнiсть i гнучкiсть до щоденного коректування виробничих планiв, якщо цього вимагають обставини.

5. Занадто великий обсяг партii виробництва продукцii Якщо розмiр однiэi виробленоi партii перевищуэ можливiсть збуту, утворюэться товарний запасу великого обсягу, а це легко перетворюэться в стан наявностi надлишку товарного запасу. Занадто великий розмiр партii виробництва у вiдношеннi до кiлькостi можливого збуту приведе до нагромадження товару на складi. Коли кожне найменування товару виробляэться у великiй кiлькостi, число найменувань товарiв, вироблених за певний промiжок часу, зменшуэться. Виробництво може виготовляти лише обмежену кiлькiсть товарiв. Чим бiльша кiлькiсть товару однiэi партii виробництва, тим менше стаi асортимент продукцii, що виготовлена у даний перiод. Це може привести до виникнення дефiцитного стану для деяких найменувань товарiв. Причиною цього може бути також складнiсть переключення виробничоi лiнii на виробництво iншого найменування товару. Втрачаэться гнучкiсть додаткового виробництва для найменування, у якого закiнчуэться запас. Комерцiйний пiдроздiл звертаэться до вiддiлу виробництва iз проханням додаткового виробництва декiлькох видiв товарiв, але виробництво може iм вiдмовити. Якщо в такий спосiб закiнчиться запас або вiн поставляэться з запiзнюванням, це дуже негативно вiдобразиться на довiрi до компанii з боку клiэнтiв. Таким чином, виробництво товарiв у великих партiях з невеликим числом найменування товарiв приводить до втрати гнучкостi виробництва.

6. Розкидане розташування розподiльних центрiв пiдприэмства, на яких зберiгаються товарнi запаси Розкидане розташування розподiльних центрiв пiдприэмства може викликати нерiвномiрнiсть товарних запасiв. У такому випадку у фiлiй, що знаходяться у певних районах, виникаэ ситуацiя дефiциту деяких видiв товарiв, необхiдних саме в iхнiх районах. Таким чином, розкидане розташування розподiльних центрiв пiдприэмства викликаэ надвеликий асортимент товарних запасiв, що зберiгаються в них, тодi як в деяких вiддiленнях пiдприэмства, що працюють в iнших районах, з'являэться ситуацiя дефiциту певних товарiв або нагромадження iнших товарiв, зайвих у цьому районi.

Рис. 1. Причини i наслiдки виникнення великого об'эму запасiв i вiдсутностi товарiв на складi

vktr аватар
Виктор Барановский

Причины возникновения "разбалансированности" товарного запаса в системе структурированы и определены очень подробно. Как минимум - можно примерить ситуацию на себя, какие из указанных причин присутствуют в вашей сети.

Особенно - разброс территориальных центров распределения, наверное главный источник проблем несбалансированного запаса.

Текущая оценка коментария: - 0  - 2  - 1  (эксперты) / - 0  - 0  - 0  (анонимы)
Ваша оценка:
banshee аватар
Кравченко Сергей

Причины - согласен. Но в отличие от статьи про эффект хлыста - никаких не вижу предложений как ситуацию исправлять.

Пригодится для пояснения руководителю, почему все плохо - а потому что...

Текущая оценка коментария: - 0  - 0  - 3  (эксперты) / - 0  - 0  - 0  (анонимы)
Ваша оценка: